Ročník 2021

Čo je Cena Absynt?

Cena Absynt vytvára priestor pre dobrovoľnú mimoškolskú činnosť študentov gymnázií na území žilinskej župy. Žiaci si preverujú schopnosť kriticky myslieť, písať odbornú recenziu, tvoriť vlastnú reportáž a precvičovať sa v rečníctve. Vďaka sérii webinárov s fundovanými lektormi mali študenti v čase prvej vlny pandémie možnosť získať žurnalistické a recenzentské zručnosti z domu. Oproti predchádzajúcemu ročníku stúpol záujem o účasť vo voliteľných kategóriách viac ako päťnásobne. Kvalitatívny nárast sútaže sa odrazil v merateľných publikačných výstupoch ocenených prác. Cieľom nového ročníka je skvalitniť úroveň študentských výstupov v oblasti reportáže, recenzie a rečníctva. 

O aký problém ide? 

Spoločnosť čelí alarmujúcemu stavu čitateľskej gramotnosti súčasnej mladej generácie, ktorý je prehlbovaný nedostatočným záujmom o riešenie daného problému od vrchu. 

V roku 2018 z výsledkov PISA testov vyplynulo, že len 1 z 20 slovenských žiakov zvláda vyriešiť komplexné úlohy z čitateľskej gramotnosti. Priemerný výkon Slovenska je pod priemerom krajín OECD. Danému problému by sa v súčastnosti, počas pandémie koronavírusu, malo venovať ešte viac pozornosti, keďže sme v blízkej minulosti boli svedkami ľahkého a masívneho šírenia dezinformácii a žiadnej výraznejšej aktivity s cieľom uvedenú situáciu zmeniť. 

Medzi príčiny úpadku čitateľskej gramotnosti určite patrí aj nedostatočná percepcia kníh, ich analýza odborníkmi, úpadok rečníckeho umenia a kritického myslenia žiakov stredných škôl. 

Napokon celoslovenská úspešnosť maturitného testu zo slovenčiny mali v roku 2019 na gymnáziách hodnotu len 63%. 

Prečo práve teraz? 

1. Cieľová skupina nemá ekvivalent na rozvoj čitateľskej gramotnosti v oblasti literatúry faktu. 

2. Po metodickej stránke absentuje manuál pre prácu s odbornou recenziou, reportážou a súčasnými rétorickými zručnosťami. 

3. Ak by vývoj pokračoval ďalej, aktuálne a čitateľsky úspešné diela literatúry faktu sa k žiakom a učiteľom nedostanú. 

4. Rečnícke, kritické a reportérske zručnosti študentov gymnázií budú dosahovať priemernú alebo aj podpriemernú úroveň. 

5. Šírenie dezinformácií medzi mladou generáciou by naďalej mohlo narastať.

Čím je Cena Absynt prospešná pre spoločnosť? 

aktuálny ročník